Daňový bonus - ako si ho uplatniť

Daňový bonus - ako si ho uplatniť

Ako požiadať o daňový bonus na hypotéku?


Najpr si overte, či máte na daňový bonus nárok.


1. Vek: 18 – 35 rokov.  Ak ste žiadali o hypotéku napr. 5.5. 2018 a 36 rokov máte 6.5.2018, máte nárok na daňový bonus nárok. Podpis zmluvy a čerpanie nemajú v tomto prípade vplyv.
2. Príjem nesmie prekročit 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.  Pre zmluvu podpísanú v roku 2018 sa príjem ráta podľa roku 2017. Aby ste splnili podmienku, vaša hrubá mzda nesmie prekročiť 1240,20 EUR. V prípade viacerých spolužiadateľov sa táto suma násobí podľa počtu spolužiadateľov. ( 2 x 1240,20 = 2480,40 EUR)
Do príjmov sa ale rátajú aj príjmy zo SZČO, príjmy z kapitálového majetku, ...
Neráta sa rodičovský ani invalidný dôchodok.
3. Účel úveru musí byť nadobudnutie alebo výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti. Dom, byt alebo zmena dokončenej stavby určenej na bývanie.
4. Splatnosť úveru musí byť minimálne 5 rokov a maximálne 30 rokov.
5. Úver musí byť úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a musí ho poskytovať banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, ktorá ma povolenie od NBS.

Ak nárok na daňový bonus máte, môžete pokračovať.  Nárok na uplatnenie daňového bonusu však má len dlžník, nie spoludlžník.


1. Požiadajte od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch.


VUB, Prima banka – potvrdenie si nájdete v internetbankingu.
Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, Poštová banka – zasielajú potvrdenie automaticky na adresu.
Tatrabanka, ČSOB, OTP banka, mBank, Oberbank – musíte si potvrdenie vyžiadať osobne. Do 30 dní vám to príde poštou alebo na pobočku.

2. Podajte daňové priznanie.


Potrebujete potvrdenie o zaplatených úrokoch a čestné prehlásenie, že vám nebol poskytnutý štátny príspevok pre mladých.
Daňové priznanie musíte podať do konca marca. Ak vám spracováva daňové priznanie zamestnávateľ, musíte mu dodať podklady do 15.2.2019.

3. Uplatnenie daňového bonusu.


Ušetríte priamo na dani. Daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 Zákona o dani z príjmov. Ak je suma dane nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, požiadajte daňový úrad o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane. Daňový úrad vám v tomto prípade vyplatí tento rozdiel na účet rovnako ako v prípade daňového preplatku. 

3. Podmienky, podľa ktorých viete, aku výšku daňového bonusu si môžete uplatniť.


1. Môžete si zarátať len úroky zo sumy 50.000,-EUR.
2. Môžete si uplatniť maximálne polovicu zo zaplatených úrokov.
3. Môžete si uplatniť maximálne 33,33 eur mesačne.


Príklad 1: Úver 110.000,-EUR (úrok 1,35%).
1. Podmienka: 50000x0,0135 /12 (mesiacov) =56,25 EUR
2. Uplatnenie: 110000x0,0135 /12 (mesiacov) =123,75 EUR. Polovica 61,875
3. Môžete si uplatniť 33,33 EUR za každý mesiac.


Môžete si uplatniť 33,33 EUR za každý mesiac, ktorý ste platili hypotekárny úver.

Príklad 2: Úver 55.000,-EUR (úrok 1,35%).
1. Podmienka: 50000x0,0135 /12(mesiacov) =56,25 EUR
2. Uplatnenie: 55000x0,0135 /12(mesiacov) =61,875 EUR. Polovica 30,94 EUR
3. Môžete si uplatniť 33,33 EUR za každý mesiac.
Druhá podmienka nám dovolí uplatniť si daňový bonus len do výšky 30,94 EUR.


Nárok na daňový bonus máte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov od kedy sa začalo úročenie. Podmienky musíte splniť len prvý rok.