Kedy pri rekonštrukcii potrebujete stavebné povolenie a kedy postačuje len ohlásenie? - Visual real, s.r.o.
Bezplatná konzultácia

Rekonštrukcia nehnuteľnosti môže byť vzrušujúcim projektom, ktorý vám umožní vylepšiť a prispôsobiť vaše bývanie vašim potrebám. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je však dôležité zistiť, či je potrebné získať stavebné povolenie alebo stačí len ohlásenie. V tomto blogu si preto priblížime rozdiel medzi procesmi, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, čo očakávať pri rekonštrukcii.

Odpovede na tieto otázky nájdeme v ustanoveniach zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

§ 57 Ohlásenie stavebnému úradu

Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Kedy je potrebne stavebné povolenie ?

 • Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 • Zmeny stavieb: Stavebné povolenie sa vyžaduje aj v prípade zmien na existujúcich stavbách, najmä pri prístavbách, nadstavbách a stavebných úpravách. Tieto zmeny môžu ovplyvniť vzhľad, priestorové usporiadanie, spôsob užívania a môžu zahŕňať aj zásahy do nosných konštrukcií.
 • Búracie práce: Aj pri búracích prácach, ktoré menia vzhľad, priestorové usporiadanie bytu alebo spôsob užívania, sa vyžaduje stavebné povolenie. To zabezpečuje, že búracie práce sa vykonávajú v súlade s príslušnými predpismi a zachováva sa bezpečnosť a integrita stavby.

Kedy podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona postačí stavebnému úradu len ohlásenie?

 • Jednoduchšie stavebné práce: Ohlásenie sa často vzťahuje na menšie stavebné práce, ktoré sú jednoduché a nepredstavujú významný vplyv na nosné štruktúry alebo vzhľad stavby. Patria sem napríklad menšie úpravy interiéru, výmena okien alebo dverí, alebo iné drobné úpravy, ktoré nemenia charakter stavby.
 • Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
 • Menšie rozšírenie stavby: V prípade, že sa plánuje menšie rozšírenie stavby, ako napríklad prístavba menšej veže alebo altánku, môže byť možné postupovať prostredníctvom ohlásenia.
  Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, šopy, garáže, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení.

Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považuje aj: nové oplotenie, pokládka dlažby, napr. zámkovej či chodníkov, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby- teda prípojky na verejný vodovod, plyn a elektriku.

 • Elektronické komunikačné siete: Ohlásenie môže byť postačujúce pre umiestňovanie nosičov telekomunikačných zariadení na existujúce objekty, ak nepresahujú stanovené rozmery, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby. Taktiež sa vzťahuje na prízemné stavby elektronických komunikačných sietí , ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m.
  Výmena alebo doplnenie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí tiež môže byť ohlásená.
 • Reklamné stavby: Ohlásenie postačuje pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Je však dôležité si uvedomiť, že požiadavky na ohlásenie sa líšia v závislosti od regiónu a miestnych predpisov. Odporúčam preto konzultovať s miestnym stavebným úradom alebo odborníkmi v oblasti stavebného práva, ktorí vám poskytnú konkrétne informácie o tom, kedy je možné postupovať prostredníctvom ohlásenia pre vašu konkrétnu situáciu a stavebný projekt.

Kedy sa jedná len o udržiavacie práce ku ktorým nepotrebujete ani ohlásenie?

Stavebný zákon ustanovuje však aj také prípady, kedy nie je potrebné podľa zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie. Podľa § 56 zákona č. 50/1976 Zb., sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje
Udržiavacie práce sú zvyčajne charakterizované ako práce, ktoré slúžia na zachovanie a opravu existujúcej stavby, jej súčastí alebo systémov. Tu sú niektoré príklady, kedy sa môže jednať o udržiavacie práce:

 • Opravy a nápravy: zahŕňajú opravy, ktoré sú potrebné na obnovenie fungovania alebo zlepšenie stavu existujúcej stavby. Môže to byť oprava poškodených stien, podláh, strechy, omietok, alebo výmena poškodených alebo nefunkčných komponentov, ako sú okná, dvere, rúry alebo elektrické zariadenia.
 • Údržba a servis: Pravidelná údržba, ako napríklad čistenie, olejovanie, mazanie, nastavovanie alebo kontroly technických systémov, ako sú kúrenie, klimatizácia, elektrické zariadenia, vodoinštalácie a ďalšie, sa považuje za udržiavacie práce.
 • Malé úpravy a vylepšenia: Udržiavacie práce môžu zahŕňať aj malé úpravy alebo vylepšenia existujúcich častí stavby, ktoré nie sú zásadné a nemenia jej základný charakter. Napríklad maľovanie miestností, výmena osvetlenia, inštalácia nových zásuviek, alebo iné podobné zlepšenia.

Žiadosť

Pri ohlásení stavebných úprav,je potrebné zahrnúť do žiadosti nasledujúce informácie:

 • Zamýšľané práce a ich technický popis: Žiadosť by mala obsahovať jasné uvedenie plánovaných prác a ich technický popis, aby bolo jasné, čo bude rekonštruované alebo upravované.
 • Údaje o stavebníkovi: Do žiadosti je potrebné zahrnúť základné informácie o stavebníkovi, ako je meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje. Týmto sa identifikuje osoba alebo organizácia, ktorá plánuje vykonávať stavebné úpravy.
 • Informácie o lokalite: Treba uviesť informácie o mieste, kde sa budú práce realizovať, vrátane presnej adresy a popisu lokality.
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti: Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
  Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo užívacie právo k pozemku, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
 • Pôdorys stavby s vyznačenými zmenami: Žiadosť by mala obsahovať prílohu v podobe pôdorysu bytu alebo domu so znázornením priečok, ktoré sa v rámci rekonštrukcie budú presúvať alebo búrať. Tým sa poskytuje prehľad o plánovaných zmenách.

Čo sa týka poplatkov, pri ohlásení drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác je potrebné mať pripravenú sumu vo výške 30 eur pre právnické osoby a 10 eur pre fyzické osoby.

https://www.kosice.sk/obcan/sadzobnik-spravnych-poplatkov-kancelaria-prveho-kontaktu

 

Visual real, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Zanechať kontakt


Zanechajte mi Váš kontakt a obratom sa vám ozvem

Napísať správu