AK VÁM NARÁSTLI SPÁTKY HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU, MOŽETE ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK - Visual real, s.r.o.
Bezplatná konzultácia

Parlament schválil  Zákon č. 526/2023 Z. z o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, čo znamená, že ak sa vám zvyšovala úroková sadzba a teda aj mesačná splátka úveru, máte nárok na príspevok.

Podať žiadosť je možné  len v prípade  splnenia  nasledujúce podmienky, a to že mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. 

Oprávnený žiadateľ:

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“), ktorá: 

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • dlžník alebo spoludlžník na zmluve o úvere, nárok na príspevok vzniká len jednej osobe,
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Kto má nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

 • priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy za rok 2022 predstavuje 2 086,40 eur
 • úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť(na území Slovenskej republiky) určenú na bývanie
 • výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami
 • dlžník uhradil mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie.
 • Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie; za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.
 • Ak je viac  osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.
 • Nárok na príspevok nevzniká, ak sa mesačná splátka úveru na bývanie zvýšila z iného dôvodu ako je zmena úrokovej sadzby.
 • Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil.

Príklad výpočtu príjmu:

Príjem dlžníka za rok 2022 - 50.000,- Eur

Príjem spoludlžníka za rok 2022 - 30.000,- Eur

Spolu za rok 2022 - 80.000,- Eur

Priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 - 80.000 : 12 (mesiacov) : 2 (počet osôb na zmluve) = 3.333,- Eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Ak je priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší ako je priemerná mesačná nominálna mzda, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Príjem 

Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa osobitného predpisu a osobitného základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.

Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je

 1. jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok alebo
 2. priemerný mesačný zohľadňovaný príjem za šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, ak oprávnená osoba na základe posúdenia príjmu podľa písmena a) nesplnila podmienku nároku na príspevok podľa 5 ods. 1 písm. a).

Príjem sa prehodnocuje v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil. Príjem na účely prehodnotenia podľa prvej vety je jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý

 1. dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva, alebo
 2. predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva, ak oprávnená osoba na základe prehodnotenia príjmu podľa písmena a) nesplnila podmienku nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a).

Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Výška príspevku

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Výplata príspevku

 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca príspevok mesačne pozadu ak sú splnilene podmienky nároku na príspevok,
 • Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke , ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu žiadateľa, kontakty na úrady nájde tu: Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

https://www.upsvr.gov.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524

Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk - link na podanie elektronickej žiadosti:

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_364430

Žiadosti

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

Žiadosť o príspevok obsahuje:

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.
 • Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.
 • V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

ZDROJ:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2023/526/ZZ_2023_526.pdf

 

Visual real, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Zanechať kontakt


Zanechajte mi Váš kontakt a obratom sa vám ozvem

Napísať správu